بایگانی برچسب: انتخاب

رفتن به سوی مقصد یا حفظ موقعیت؟

چند روزی هست به شدت درگیر بررسی یک انتخاب بزرگ در زندگی هستم، مجموعه تلاش هایم اگر کافی نباشند اما لازم هستند که انجام شوند. چند روز قبل یکی از دوستان توصیه ای به من می کرد، هـشدار میداد و تلنگر می زد. به واقع هشیارم می کرد برای مسیری که در پیش گرفتم، آن شب جمله زیر را برایش …

ادامه نوشته »