بایگانی برچسب: چرا مشورت گرفتن خطرناک است؟

مشورت و مشاوره غیرمجاز مطلقا ممنوع

پیش نوشت: یکی از موارد بسیار مهمی که در بحث مهارتهای زندگی و فرد و اجتماعی مطرح است، تمرین کردن است تا آموزش ها نهادینه شود و با مرور و معجـزه تکرار، به سبک زندگی و مدل ذهنی فـرد تبدیل شود. نوشتن من از مشورت کردن هم دقیقا هم تمرین و تکرار است. هرچند بدیهی است و بدیهات، اما برای من …

ادامه نوشته »